jquery如何判断是否存在class

jquery是否存在class的方法:1、使用【is(‘.classname’)】的方法;2、使用【hasClass(‘classname’)】的方法,代码为【$(div).hasClass(redC

jquery是否存在class的方法:1、使用【is(‘.classname’)】的方法;2、使用【hasClass(‘classname’)】的方法,代码为【$('div').hasClass('redColor')】。

该方法适用于所有品牌电脑

jquery是否存在class的方法:

在jquery中可以使用2种方法来判断一个元素是否包含一个确定的类(class)。两种方法有着相同的功能。2种方法如下:

is(‘.classname’)

hasClass(‘classname’)

以下是一个div元素是否包含一个redColor的例子:

1. 使用is(‘.classname’)的方法

$('div').is('.redColor')

2. 使用hasClass(‘classname’)的方法(注意jquery的低版本可能是hasClass(‘.classname’))

$('div').hasClass('redColor')

以下是检测一个元素是否含有一个redColor类的例子,含有时,则把其类变为blueColor。

<html><head><styletype="text/css">.redColor {background:red;}.blueColor {background:blue;}</style><scripttype="text/javascript"src="jquery-1.3.2.min.js"></script></head><body><h1>jQuery check if an element has a certain class</h1><divclass="redColor">This is a div tag with class name of "redColor"</div><p><buttonid="isTest">is('.redColor')</button><buttonid="hasClassTest">hasClass('.redColor')</button><buttonid="reset">reset</button></p><scripttype="text/javascript">$("#isTest").click(function () {if($('div').is('.redColor')){$('div').addClass('blueColor');}});$("#hasClassTest").click(function () {if($('div').hasClass('redColor')){$('div').addClass('blueColor');}});$("#reset").click(function () {location.reload();});</script></body></html>

相关免费学习推荐:JavaScript(视频)

关于作者: 营销实力派

为您推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注